Thailand News

‘ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา’ กลุ่ม ปตท. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งยกระดับเกษตรกรไทย

‘ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา’ กลุ่ม ปตท. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งยกระดับเกษตรกรไทย

วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็น “อู่ข้าวอู่น้ำ” เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากแห่งหนึ่งของโลก ถึงขั้นที่ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้นั้นเหลือเฟือจนสามารถส่งออกอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังขาดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรต่างๆ ให้สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นได้

เมื่อเร็วๆ นี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง และทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นายทาคาโนบุ อะซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ข้าราชการ ผู้บริหาร พนักงานกลุ่ม ปตท. เฝ้าทูลละอองพระบาท

ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีเป้าหมายในการส่งเสริมและต่อยอดศักยภาพในด้านการศึกษาและวิจัยร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเกษตร รวมถึงยังเป็นจุดเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่าง 3 หน่วยงาน ในด้านเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “กลุ่ม ปตท.” ได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคีต่างๆ  ดำเนินโครงการ “ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา” เนื้อที่ 154 ไร่ ในพื้นที่ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเป็นที่ดินที่ ปตท. น้อมเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2558

สืบเนื่องจากเมื่อปี 2561 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างศูนย์เรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่ ให้แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งการดำเนินโครงการมีความคืบหน้ามาตามลำดับถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 1.งานก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค การก่อสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม การทดสอบระบบ และงานขุดบ่อน้ำ บ่อที่ 2 ขนาด 9.63 ไร่ คาดว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2564 

2.พัฒนาพื้นที่ป่านิเวศ พื้นที่ 20.45 ไร่ ปลูกตามทฤษฎีมิยาวากิ โดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้คำแนะนำในการคัดเลือกชนิดไม้ และให้คำปรึกษาทางวิชาการ การปลูกใช้กล้าไม้ป่า 3 ระดับ จำนวน 79 ชนิด ใช้กล้าไม้กว่า 20,000 ต้น ปัจจุบันดำเนินการปลูกแล้วเสร็จทั้งหมด และ 3.พัฒนาพื้นที่แปลงไม้ผล พื้นที่รวม 40 ไร่ ปัจจุบันสามารถดำเนินการปลูกแล้วเสร็จ 35 ไร่ โดยปลูกกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องและกล้วยหอมทองเป็นไม้พี่เลี้ยง

ได้แก่ แปลงปลูกมะม่วงพระราชทานพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองปลูกร่วมกับขนุน แปลงปลูกมังคุด แปลงปลูกไม้ผลผสมผสาน (มะม่วงและลองกอง) แปลงปลูกเงาะ แปลงปลูกทุเรียนพันธุ์การค้า แปลงปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตาแซมระหว่างแถวต้นยางพารา และ แปลงปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตาและกาแฟพันธุ์อะราบิกา แซมระหว่างแถวต้นมะม่วงหิมพานต์ ส่วนแปลงทุเรียนอนุรักษ์สายพันธุ์ปลูกผสมผสานไม้ผลและสมุนไพร อยู่ระหว่างการดำเนินการ

สำหรับการพัฒนาพื้นที่แปลงไม้ผลนั้น ปตท. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมสนับสนุนโครงการ ได้แก่ การสนับสนุนแหล่งน้ำดิบเพื่อการเกษตร โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกรมชลประทาน การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก สมุนไพรและกาแฟ โดยกรมวิชาการเกษตร การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเกษตรให้กับชุมชนและเยาวชนรอบพื้นที่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร การสนับสนุนทางวิชาการและอุปกรณ์ในการบริหารจัดการยางพารา โดยการยางแห่งประเทศไทย การสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตรนวัต โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS) และการจัดทำ Solar Floating เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ระบบปั๊มน้ำ โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ร่วมกับ สวทช. สนับสนุนการทำเกษตรที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและอาหารปลอดภัย ถ่ายทอดสู่ชุมชน ประชาชนทั่วไป พร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาเกษตรนวัต โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผ่านจุดเรียนรู้ “โรงเรือนต้นแบบ” ในศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์

“วิชาเกษตรนวัต เป็นการเรียนรู้เกษตรกรรมสมัยใหม่ มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยเข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลและเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไทยยุคใหม่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นายอรรถพล กล่าว

ด้าน รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวเสริมว่า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชดำริมาที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ว่า ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จะต้องใช้การเรียนการสอนด้านเกษตรกรรม ที่นำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (Innovation Agriculture) เข้ามาช่วยทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยจะใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบแก่เกษตรกรใน จ.ระยอง รวมถึงผู้สนใจ เพื่อไปพัฒนาใช้กับพื้นที่ทางการเกษตรของตนเองต่อไป

เป็นอีกครั้งที่ “กลุ่ม ปตท.” ได้มีส่วนร่วม “ขับเคลื่อนประเทศไทย” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน