จังหวัดกาฬสินธุ์ (เดิมชื่อ บ้านแก่งสำโรง, เมืองฟ้าแดดสงยาง, เมืองทวาราวดีมิ่งหล้าฟ้าแดดสงยาง)

จังหวัดขอนแก่น (เดิมชื่อ บ้านบึงบอน, ดอนพันชาติ, โนนทอง, ดอนบม, บ้านทุ่ม, เมืองเก่า, เมืองขามแก่น)

จังหวัดชัยภูมิ (เดิมชื่อ บ้านไชยภูมิ์ ตั้งขึ้นใหม่)

จังหวัดนครพนม (เดิมชื่อ มรุกขนคร, ศรีโคตรบูรณ์)

จังหวัดนครราชสีมา (เดิมชื่อ เมืองโคราฆะปุระ และเมืองเสมา)

จังหวัดบึงกาฬ (เดิมชื่อ เมืองชัยบุรี, เมืองบึงกาญจน์)

จังหวัดบุรีรัมย์ (เดิมชื่อ เมืองแปะ, โนนม่วง)

จังหวัดมหาสารคาม (เดิมชื่อ บ้านลาดกุดยางใหญ่ ต่อมาเพี้ยนเป็น กุดนางใย, นครจำปาศรี)

จังหวัดมุกดาหาร (เดิมชื่อ บ้านบังมุก, เมืองมุกดาหารบุรี, เมืองมุกดาหารทบุรีศรีมุตติกนคร)

จังหวัดยโสธร (เดิมชื่อ เมืองศังขปุระนคร, บ้านสิงห์ท่าบ้านสิงห์โคก, เมืองยศสุนทรประเทศราช)

จังหวัดร้อยเอ็ด (เดิมชื่อ เมืองสาเกตุนคร, บ้านกุ่มฮ้าง, เมืองฮ้อยเอ็ดเจ็ดประตู)

จังหวัดเลย (เดิมชื่อ เมืองเซไล, เมืองศรีสองรัก)

จังหวัดศรีสะเกษ (เดิมชื่อ เมืองคูขันธ์, เมืองศรีนครลำดวน)

จังหวัดสกลนคร (เดิมชื่อ เมืองหนองหานหลวง, เมืองสกลทวาปี)

จังหวัดสุรินทร์ (เดิมชื่อ เมืองประทายสมันต์)

จังหวัดหนองคาย (เดิมชื่อ เมืองหล้าหนองคาย, เมืองบึงค่าย)

จังหวัดหนองบัวลำภู (เดิมชื่อ หนองบัวลุ่มภู, เมืองจำปากาบแก้วนคร, เวียงใหม่นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน, เมืองกมุทาไสยบุรีรมย์)

จังหวัดอำนาจเจริญ (เดิมชื่อ บ้านค้อใหญ่)

จังหวัดอุดรธานี (เดิมชื่อ บ้านเดื่อหมากแข้ง)

จังหวัดอุบลราชธานี (เดิมชื่อ ดอนมดแดง, ห้วยแจระแม, เมืองอุบลราชธานีศรีวนาไลยประเทศราช)