อินเตอร์เน็ตฟรี 3 ปี – สำหรับใครที่ถือบัตรคนจนอยู่ ก็ได้รับเงินช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายๆต่างๆกันไปแล้ว หลายๆคนอาจจะลืมไปว่ารั ฐบ าลไม่ได้ช่วยเหลือแค่ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเท่านั้น ยังมีเรื่องของการขอใช้อิ นเตอ ร์เน็ ตฟรีอีกด้วย จะมีเงือนไขอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลย ผู้ถือบัตรคนจนต้องรู้ รัฐมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม อินเตอร์เน็ตฟรี 3 ปี พร้อมขั้นตอนขอรับเน็ตความเร็วสูง

สำหรับผู้ถือบัตรคนจน และวันนี้มันออกมาเป็นข่าวแล้ว ว่า ผู้ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะสามารถใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ จนถึงปี 2565 เลยทีเดียว

เริ่ม 1 พฤษภาคม 2562 ถึง เมษายน 2565 รวม 3 ปี

สำหรับโค รงก าร นี้ คาดว่าเป็นโครงการต่อยอด ที่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนสามารถทำได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ สามารถใช้กู้บ้านได้ และ ได้รับเงินช่วยเหลือ และวันนี้ ทาง กสทช จะส่งหนังสือแจ้งไปยัง 6 แสนครัวเรือน เพื่อให้ได้ใช้เน็ตฟรี โดยการส่งเอกสารนี้ จะออกโดย กสทช เท่านั้น ระหว่างวันที่ 16 มก ราค ม 2562 ไปจนถึง 15 มีนาคม 2562 โดยจะสามารถเริ่มใช้เน็ ตฟ รีได้ 1 พฤษภาคม 2562 ยาวไปจนถึงปี 2565 เลยทีเดียว

อยากเช็คว่าตัวเองจะได้เน็ตฟรีหรือเปล่า ต้องติดต่อที่ใด

สำห รับผู้ ที่สงสัยว่าจะอยู่ในข่าย ได้รับอินเตอร์เน็ตใช้ฟรีหรือเปล่านั้น มี 3 ช่องทาง ดังนี้

1.ทาง กสทช จะส่งไปรษณีย์ ตอบรับไปยังบ้านที่มีสิทธิ์ได้ใช้ฟรี

2.สามารถอ่านรายละเอียดและส่งกลับไปที่ สำนักงาน กสทช ได้เลย สามารถ ติดต่อ ส่งอีเมลไปสอบถามได้ที่ USOFREENET@nbtc.go.th

3.สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 1200 ได้

ทั้งนี้ หากพ้นจากวันที่ 15 มี.ค. 2562 ไปแล้ว ครั วเรื อนที่ ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้รับหนังสือติดต่อแจ้งสิทธิ์ก็ยังสามารถติดต่อขอรับสิทธิ์เข้ามาที่สำนักงาน กสทช. ได้ เพียงแต่ระยะเวลาการรับสิทธิ์จะลดลงคือจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันเริ่มรับสิทธิ์จนถึงวันสิ้นสุดโครงการเดือน เม.ย. 2565

เพื่อไม่เป็นการเสียสิ ทธิ์ ใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐอยู่ก็อย่าลืมไปเช็คสิทธิ์กันนะคะ